Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Viktig information

Följande sidor innehåller information avseende en föreslagen transaktion av Cinis Fertilizer AB. Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser en IPO och notering av aktierna i Cinis Fertilizer AB (”Bolaget”). Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande att förvärva aktier i samband med noteringen av Bolagets aktier.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast tas del av eller distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till personer som är bosatta och fysiskt befinner sig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika, och är bosatta och fysiskt befinner sig i en jurisdiktion där detta inte utgör ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen”) har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller vid någon värdepappersregulatorisk myndighet i någon delstat i USA till erbjudande eller försäljning som en del i deras utgivande och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med all tillämplig värdepapperslagstiftning för varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något erbjudande av Värdepapperen i USA. Värdepapperen har inte, och kommer inte att bli, registrerade enligt tillämplig australiensisk, kanadensisk, japansk eller sydafrikansk, eller någon annan jurisdiktions värdepapperslagstiftning, under vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas till, för, eller till förmån för någon person som är folkbokförd, registrerad, boende eller annars befinner sig i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder.

Investeringar eller investeringsaktiviteter som denna information relaterar till är endast tillgänglig för, och kommer endast att företas med, personer som (a) befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) befinner sig i Storbritannien och antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är ett subjekt med hög nettoförmögenhet eller annan person som de lagligen kan företas med som omfattas av Artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer enligt (a) och (b) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att omfatta Relevanta Personer. De som inte är Relevanta Personer ska inte agera på, eller förlita sig på dessa dokument eller deras innehåll.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att:

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion med restriktioner och du är inte en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och att du antingen: (a) är bosatt eller fysiskt befinner dig i en medlemsstat inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Förordning (EU) 2017/1129; (b) är bosatt och fysiskt vistas i ett land utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan och Sydafrika; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen utan att några ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget och inte kommer att överföra eller annars sända någon information från den här webbplatsen till någon publikation med allmän spridning i USA.

Genom att klicka på ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Börsnotering

Allt du behöver veta om Cinis Fertilizers notering på Nasdaq First North Growth Market.

Barn och vuxen håller grödor som är viktiga för livsmedelsförsörjningen

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk.

Den 21 oktober 2022 noterades Cinis Fertilizers aktier på Nasdaq First North Growth Market. 
Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 29 SEK per aktie

Teckningsperiod: 14 oktober - 20 oktober 2022

Första dag för handel: 21 oktober 2022

Likviddag: 25 oktober 2022

Kortnamn (ticker): CINIS

Efterfrågan på ett hållbart mineralgödsel som Cinis Fertilizers cirkulära kaliumsulfat har aldrig varit större. Populationstillväxt och ökat välstånd i kombination med ett allt varmare klimat ökar behovet av just kaliumsulfat. Samtidigt har det geopolitiska läget medfört att Europa och Sverige fått upp ögonen för vikten av att bli självförsörjande inom mineralgödsel för att säkra livsmedelsförsörjningen.

IR-kontakt

Charlotte Becker, IR- & Communications Manager

+46 730 37 07 07
charlotte@cinis-fertilizer.com