Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Valberedning och utskott

Läs mer om Cinis Fertilizers valberedning, revisionsutskott och ersättningsutskott.

Valberedning

På årsstämman i Cinis Fertilizer AB den 25 maj 2022 beslutade aktieägarna att inrätta en valberedning genom att anta instruktioner för valberedningen. 

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Styrelsens ordförande
 • Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för utskottsarbete
 • Arvodering av revisor
 • Val av revisor
 • Valberedningsinstruktion

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande:

 • Frederik Nilner, utsedd av aktieägare Jakob Liedberg 
  (36,4 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
 • Thomas Ranje, representerar sig själv 
  (15,5 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
 • Morgan Sadarangani, utsedd av aktieägare Molindo Energy AB 
  (3,5 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
 • Roger Johansson, styrelsens ordförande

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen via e-post, info@cinis-fertilizer.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2024. Information om plats och datum om årsstämman 2024 finns i delårsrapport för januari–september 2023 som publicerades den 16 november 2023.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen i Cinis Fertilizer beslutade under 2022 att inrätta ett revisionsutskott. Utskottet utgörs av styrelsen i sin helhet. 

I revisionsutskottets ansvar ingår att säkerställa kvaliteten på bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll. Revisionsutskottet ska löpande träffa bolagets revisor för att hålla sig informerad om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera komplexa redovisningsfrågor och synpunkter på bolagets risker. Revisionsutskottet ska informera styrelsen om de ärenden som behandlas av utskottet.

Ersättningsutskott

Styrelsen i Cinis Fertilizer beslutade under 2022 att inrätta ett ersättningsutskott. Utskottet utgörs av styrelsen i sin helhet. 

I ersättningsutskottets ansvar ingår att utarbeta rekommendationer till styrelsen avseende principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt att övervaka och utvärdera tillämpningen av de ersättningsriktlinjer som antagits av årsstämman liksom nuvarande ersättningsstrukturer i koncernen.

Läs mer om ersättningar