Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 25 maj 2022.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt högst 600 000 kronor årligen. Styrelsens ordförande ska ersättas med 200 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 25 maj 2022 beslutade att i enlighet med styrelsens förslag anta ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvarsområden och erfarenhet.

Incitamentsprogram

Bolaget har ett utestående teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Bolagsstämman beslutade den 17 september 2021 om emission av 70 000 teckningsoptioner i Bolaget att överlåta till styrelseledamöter och anställda i Cinis Fertilizer. Överlåtelserna har skett till marknadspris enligt värderingsmodellen Black & Scholes. För mer information, vänligen se årsredovisningen.