Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2022

30.11.2022 – Regulatorisk information
Med en fullt finansierad affärsplan kan Cinis Fertilizer nu ta nästa steg i etableringen av den första produktions­anläggningen, belägen i Örnsköldsvik. Projektet löper på enligt plan och vi har nu också fått meddelade att huvudförhandling i målet om prövning av Cinis Fertilizers ansökan om miljötillstånd för produktions­anläggningen i Örnsköldsvik ska hållas i mars 2023, vilket är positivt. Planering pågår även för produktions­anläggning nummer två, som kommer att ligga i Skellefteå.

Juli – September

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (-)*
 • Rörelseresultatet uppgick till –3,0 MSEK (-0,0)*
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –3,0 MSEK (-)*
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –2,1 SEK (-)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till –7,6 MSEK (-)*

*Koncernen bildades 23 december 2021

Januari – September

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (-)*
 • Rörelseresultatet uppgick till –15,3 MSEK (-)*
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –15,3 MSEK (-)*
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –10,8 SEK (-)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till –29,0 MSEK (-)*

*Koncernen bildades 23 december 2021

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Miljötillståndsansökan för den andra planerade produktions­anläggningen i Skellefteå kungjordes hos Mark- och miljödomstolen
 • Bolaget beviljades ett lån om 300 MSEK från Nordea och Svensk Exportkredit (SEK) med en grön kreditgaranti från Exportkreditnämnden (EKN)

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 21 oktober listades Cinis Fertilizer på Nasdaq First North Growth Market. I samband med listningen genomfördes en kraftigt övertecknad nyemission och bolaget tillfördes 460 MSEK före transaktionskostnader (inklusive övertilldelningsoption)
 • Mark- och miljödomstolen meddelade att huvudförhandling i målet om prövning av Cinis Fertilizers ansökan om miljötillstånd för produktions­anläggningen i Örnsköldsvik ska hållas i mars 2023
 • Övertilldelningsoptionen i samband med Cinis Fertilizers nyemission och listning utnyttjades till fullo

VD har ordet

SÄKRAD FINANSIERING MÖJLIGGÖR VÅR TILLVÄXTRESA

Vårt syfte och vår vision på Cinis Fertilizer är att möjliggöra hållbart jordbruk genom att minska koldioxidutsläppen från växtnäring. Vi har nu tagit ett stort steg framåt mot det i samband med att vi genom noteringen på Nasdaq First North Growth Market och lån från Nordea och Svensk Exportkredit (SEK) säkrat finansieringen av vår långsiktiga affärsplan. Det innebär också att byggandet av vår första produktions­anläggning för fossilfritt mineralgödsel kan starta.

I september beviljades vi ett lån om 300 MSEK av SEK och Nordea, med en grön kreditgaranti från Exportkreditnämnden (EKN). Kort därefter genomförde vi en nyemission och noterade bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen var kraftigt övertecknad och bolaget tillfördes 460 MSEK före transaktionskostnader. Vi är stolta över det stora intresset för att delta i Cinis Fertilizers nyemission och notering, och jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna på vår fortsatta tillväxtresa. Det är otroligt glädjande att se den bredd av aktörer som valt att stötta vår satsning på cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat (SOP) producerat i Sverige. Såväl långivare som privatpersoner och institutionella investerare i flera länder signalerar tydligt att den gröna omställningen är viktig och att Cinis Fertilizer är en del av lösningen.

Med finansieringen på plats tar vi nu nästa steg i etableringen av vår första produktions­anläggning i Örnsköldsvik. Projektteamet tillsammans med våra leverantörer förbereder för fullt inför byggstart. Vi har nu kunnat lägga de första större beställningarna hos vår processleverantör, vilket är av stor vikt för projektets genomförande och tidplan. I början av november meddelade också Mark- och miljödomstolen att de planerar för huvudförhandling i mars 2023. Det är glädjande att vi nu fått en konkret tidplan för det första miljötillståndet att förhålla oss till. Med huvudförhandling i mars gör vi bedömningen att vår tidplan med produktions­start i första kvartalet 2024 fortfarande håller, då de längsta ledtiderna i projektet är leverans av processutrustning och inte byggnationstid.

I början av juli kungjordes också miljötillståndsansökan för vår andra produktions­anläggning, i Skellefteå, vilket innebär att även produktions­anläggning nummer två rör sig framåt enligt plan.  

Det finns idag en stor efterfrågan på hållbart och lokalt producerat mineralgödsel som kan bidra till att stärka Sveriges och Europas oberoende samt minska jordbrukets koldioxidavtryck. Med ett starkt projektteam och finansiering på plats kan vi äntligen börja bidra till just detta. Vi har en ambitiös plan framför oss och ser fram emot att steg för steg möjliggöra ett mer hållbart jordbruk.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86

Charlotte Becker, IR- och kommunikationschef
charlotte@cinis-fertilizer.com
+46 730 37 07 07

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
+46 705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 klockan 08:00 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. En unik och cirkulär produkt som möjliggör ett hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com. 

Bilder

 • Cinis Dela°rsrapport Kv3 2022.png