Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2024

08.05.2024 – Regulatorisk information
Nu startar Sveriges första produktion av grönt mineralgödsel i industriell skala

Första kvartalet 2024 har varit intensivt och mycket har hänt i Örnsköldsvik. Under årets första månader fortsatte arbetet med att färdigställa Cinis Fertilizers första produktions­anläggning i hög takt och en bit in i andra kvartalet har vi nu kunnat starta upp produktionen av kaliumsulfat. Med en fossilfri produktions­metod blir vi först ut i världen med att producera ett miljövänligt kaliumsulfat med lågt koldioxidavtryck och med industriella restprodukter som en av insatsvarorna. Det är inte bara ett viktigt bidrag för att sänka koldioxidavtrycket från jordbruket utan också för att stärka Sveriges och Europas självförsörjning genom lokal gödselproduktion.

Januari – mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till – MSEK (–)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,8 MSEK (-5,7)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,2 MSEK (-4,7)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,20 SEK (-0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till -6,2 MSEK (-0,1)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Cinis Fertilizer tecknade avsiktsförklaring med det japanska bolaget Itochu Corporation med målet att etablera verksamhet i Asien.
 • Cinis Fertilizer säkrade leveranser av insats­varor för produktions­start enligt plan och för full produktion under resten av året. Förseningarna hos en samarbetspartner påverkar varken bolagets planerade produktions­start eller produk­tionsvolymerna för 2024 då bolaget har överenskommelser med kompletterande leverantörer av insatsvaran natriumsulfat.
 • Samtliga medarbetare som behövs för att driva verksamheten i Örnsköldsvik anställdes och påbörjade sina arbetsuppgifter.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Års- och hållbarhetsredovisning 2023 är publicerad.
 • Sveriges första produktionen av grönt mineralgödsel i industriell skala startar upp.

VD har ordet

Nu startar Sveriges första produktion av grönt mineralgödsel i industriell skala

Första kvartalet 2024 har varit intensivt och mycket har hänt i Örnsköldsvik. Under årets första månader fortsatte arbetet med att färdigställa Cinis Fertilizers första produktions­anläggning i hög takt och en bit in i andra kvartalet har vi nu kunnat starta upp produktionen av kaliumsulfat. Med en fossilfri produktions­metod blir vi först ut i världen med att producera ett miljövänligt kaliumsulfat med lågt koldioxidavtryck och med industriella restprodukter som en av insatsvarorna. Det är inte bara ett viktigt bidrag för att sänka koldioxidavtrycket från jordbruket utan också för att stärka Sveriges och Europas självförsörjning genom lokal gödselproduktion.

Jag är otroligt imponerad av våra medarbetare och samarbetspartners som i allt väsentligt lyckats hålla den mycket tuffa tidplanen. Från första spadtaget till uppstart av produktion tog det mindre än femton månader, vilket är mycket kort tid och en historisk bedrift när det kommer till byggnation och etablering av en helt ny produktions­anläggning!

Under mars 2024 påbörjades driftsättningen tillsammans med vår huvudleverantör Evatherm. Steg för steg kontrollerades utrustningen och installationen för att därefter testas. I april påbörjades först kallvattenkörning för att mot slutet av månaden gå vidare till varm­vattenkörning, vilket innebär att hela produktions­anläggningen testkörs med rätt temperatur och förhållanden inför dosering av insatsvaror. Nu har vi matat in råvarorna och startat upp produktionen för att inom kort ha ett färdigt kaliumsulfat att leverera. All kalium­sulfatproduktion från anläggningen i Örnsköldsvik ska levereras till vår kund Van Iperen International och under det andra kvartalet räknar vi med att kunna skicka den första leveransen. Då går vi också in i nästa fas på vår resa – att vara ett producerande bolag med försäljningsintäkter. Vi räknar med att kunna ha full produktion under andra halvåret 2024.

Till följd av förseningar i produktionen hos vår samarbetspartner kommer vi i ett inledande skede behöva köpa in producerad natriumsulfat för att komplettera deras restströmmar och säkerställa våra produktions­volymer. Det innebär temporärt en lägre andel restströmmar in i processen än planerat, men den huvudsakliga miljövinsten – en fossilfri produktions­process med väsentligt lägre energiförbrukning – kvarstår. Vi arbetar intensivt med leverantörsmixen för att minska effekterna på innevarande år samt skapa bästa möjliga förutsättningar för en ökad andel restströmmar för att nå maximal cirkularitet och kostnadseffektivitet för 2025. Vi gör fortsatt bedömningen att vi kommer nå ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten under sommaren. Cinis Fertilizers långsiktiga finansiella mål kvarstår.

Även i framgångsrika bygg- och etableringsprojekt stöter man på oväntade problem längs vägen och tvingas komma på nya, smartare lösningar. Vår produktions­anläggning är inget undantag. Alla de lärdomar vi tillsammans förvärvat under förprojektering, byggnation och uppstart tar vi nu med oss in i arbetet med nästa produktions­anläggning, Hopkinsville, Kentucky. Jag är otroligt stolt över hur vi lyckats realisera detta första gröna industriprojekt på så kort tid. Med produktionen i uppstartsfas kommer Cinis Fertilizer kunna bidra till jordbrukets gröna omställning redan i år. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och möjliggjort detta: medarbetare, samarbets­partners och finansiärer, för att bara nämna några.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör
charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024, klockan 08.00 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel (kaliumsulfat), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

 • DelarsrapportQ12024.png