Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizers valberedning inför årsstämman 2023

25.11.2022 – Regulatorisk information
Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Cinis Fertilizer AB inför årsstämman 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande:

  • Frederik Nilner, utsedd av aktieägare Jakob Liedberg (46,6 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2022 och 36,4 % efter noteringserbjudande och övertilldelningsoption)
  • Thomas Ranje, representerar sig själv (17,6 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2022 och 15,5 % efter noteringserbjudande och övertilldelningsoption)
  • Morgan Sadarangani, utsedd av aktieägare Molindo Energy AB (1,5 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2022 och 3,5 % efter noteringserbjudande och övertilldelningsoption)
  • Roger Johansson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 25 maj 2022, i enlighet med vilken styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september 2022 och tillfrågat dem om de vill utse en representant till bolagets valberedning. För det fall en tillfrågad aktieägare valt att inte utse någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning, styrelseordförande, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen via e-post, info@cinis-fertilizer.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+ 46 730 37 07 07

Roger Johansson, styrelseordförande Cinis Fertilizer
info@cinis-fertilizer.com
+ 46 733 31 31 33

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.  

Bilder

  • Cinis_Image_15_s.jpeg