Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Cinis Fertilizer har utnyttjats till fullo

18.11.2022 – Regulatorisk information
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) har idag, för ABG Sundal Collier, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, och Pareto Securities AB (”Joint Bookrunners”) räkning, meddelat Cinis Fertilizer AB (”Cinis Fertilizer” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsperioden har avslutats och att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo då inga stabiliseringsåtgärder har genomförts.

 

I samband med erbjudandet om teckning av aktier i Cinis Fertilizer och notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 21 oktober 2022 (”Erbjudandet”) lämnade Bolaget en option till Joint Bookrunners att förvärva upp till ytterligare 2 068 965 nyemitterade aktier i Cinis Fertilizer, motsvarande maximalt 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet för att täcka övertilldelning och därmed möjliggöra stabiliseringsåtgärder i marknaden efter Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), att utnyttjas helt eller delvis inom 30 dagar från första dag för handel i Cinis Fertilizers aktier på Nasdaq First North Growth Market.

 

Inga stabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och Övertilldelningsoptionen har således utnyttjats till fullo.

 

Med anledning av att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo har Cinis Fertilizers styrelse beslutat att genomföra en nyemission av 2 068 965 aktier till en kurs motsvarande priset i Erbjudandet (29 SEK per aktie). Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innebär att Erbjudandet har omfattat totalt 15 862 068 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 21,9 procent av aktierna i Cinis Fertilizer efter Erbjudandets genomförande. Cinis Fertilizer kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 60 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 460 miljoner SEK genom Erbjudandet före emissionskostnader. Efter registrering av aktierna som omfattas av Övertilldelningsoptionen vid Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Cinis Fertilizer att uppgå till 72 526 468.

 

I syfte att möjliggöra leverans av övertilldelade aktier i Erbjudandet lånade ABG Sundal Collier 2 068 965 befintliga aktier i Bolaget av Jakob Liedberg. Med anledning av Övertilldelningsoptionens utnyttjande kommer samtliga lånade aktier att återlämnas till Jakob Liedberg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och Kommunikationschef
Mobil: +46 73 037 07 07
Email: charlotte@cinis-fertilizer.com

Jakob Liedberg, VD

Mobil: +46 76 858 12 86

Email: jakob@cinis-fertilizer.com

 

 

Denna information är sådan som Cinis Fertilizer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 17.50 den 18 november 2022.

 

Om Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cinis Fertilizer AB ("Bolaget") i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

 

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt US Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet, vilket har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen och därefter publicerats av Bolaget. Ett eventuellt investeringsbeslut avseende aktierna i Bolaget bör endast fattas på grundval av information i prospektet som har offentliggjorts av Bolaget.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta press­meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

 

Detta press­meddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta press­meddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta press­meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta press­meddelande.

 

Bilder

  • Cinis element image.png