Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizers valberedning inför årsstämman 2024

20.10.2023 – Regulatorisk information
Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Cinis Fertilizer AB inför årsstämman 2024.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 30 september 2023 samt styrelsens ordförande:

  • Frederik Nilner, utsedd av aktieägare Jakob Liedberg (36,4 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
  • Thomas Ranje, representerar sig själv (15,5 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
  • Morgan Sadarangani, utsedd av aktieägare Molindo Energy AB (3,5 % av rösterna och kapitalet per 30 september 2023)
  • Roger Johansson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 25 maj 2022, i enlighet med vilken styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september 2023 och tillfrågat dem om de vill utse en representant till bolagets valberedning. För det fall en tillfrågad aktieägare valt att inte utse någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen annars utser inom sig.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning, styrelseordförande, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen via e-post, info@cinis-fertilizer.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2024. Information om plats och datum om årsstämman 2024 finns i delårsrapport för januari–september 2023 som publiceras den 16 november 2023.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Roger Johansson, styrelseordförande Cinis Fertilizer
info@cinis-fertilizer.com
0733 31 31 33


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis_Image_15_s.jpeg