Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kallelse till årsstämma i Cinis Fertilizer AB

25.04.2023 – Regulatorisk information
Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023, klockan 16.00, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som
   dels   är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2023,
   dels   anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken
”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 19 maj 2023 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 19 maj 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 16 maj 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 19 maj 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 19 maj 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 19 maj 2023 till Advokatfirman Schjødt, Att. Vendela Nilert, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”) eller skickas med e-post till vendela.nilert@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. Vendela Nilert, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2023. Poströstningsformuläret ska skickas till Advokatfirman Schjødt,
Att. Vendela Nilert, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”) alternativt per e-post till
vendela.nilert@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstnings­formuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. Vendela Nilert, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2023”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av en eller två justeringspersoner

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Godkännande av dagordning

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.   Anförande av verkställande direktören

9.   Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

11.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

12.   Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

13.   Beslut om godkännande av ersättningsrapport

14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

15.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Frederik Nilner (representerande Jakob Liedberg), ordförande i valberedningen, Thomas Ranje (representerande sig själv), Morgan Sadarangani (representerande Molindo Energy AB) och styrelsens ordförande Roger Johansson (”Valberedningen”), föreslår att advokat Emil Hedberg, eller vid dennes förhinder, den som Valberedningen i stället anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår Frederik Nilner som justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt angivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 600 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Valberedningen föreslår omval av Roger Johansson, Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Åsa Källenius och Morgan Sadarangani samt nyval av Anna-Maria Tuominen-Reini som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Roger Johansson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anna-Maria Tuominen-Reini, född 1974. Finsk och svensk medborgare. Civilekonom (immaterialrätt) från Hanken Handelshögskolan samt MBA (Digital technology management) och kandidatexamen (International business) från Helsingfors Handelshögskola. Anna-Maria Tuominen-Reini är Executive Vice President, Inköp och vedförsörjning i Billerud, medlem i koncernledningen. Tidigare uppdrag inkluderar Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki och Cebal. Anna-Maria Tuominen-Reini är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Innehav i Cinis Fertilizer AB: 0 aktier.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Mazars AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Martin Kraft kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Bytaregatan 4D, 222 21 Lund, och på www.cinis-fertilizer.com senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritets­policy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cinis Fertilizer AB har organisationsnummer 559154-0322 och säte i Örnsköldsvik.

_________________
 

Örnsköldsvik i april 2023

Cinis Fertilizer AB
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck.Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png