Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinis Fertilizer AB

14.08.2023 – Regulatorisk information
Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322, kallas härmed till extra bolagstämma den 30 augusti 2023, klockan 10.00, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 augusti 2023,

dels anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 24 augusti 2023 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 24 augusti 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 22 augusti 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 24 augusti 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 24 augusti 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 24 augusti 2023 till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”) eller till william.hellsten@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 24 augusti 2023. Poströstningsformuläret ska skickas till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”) alternativt per e-post till william.hellsten@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstnings­formuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet ”Cinis Fertilizer extra bolagsstämma 2023”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Val av en eller två justeringspersoner
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Godkännande av dagordning
7.   Beslut om incitamentsprogram 2023/2026:1
8.   Beslut om incitamentsprogram 2023/2026:2
9.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 7 – Beslut om incitamentsprogram 2023/2026:1
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, tillkomma Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322 (”Bolaget”), med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie uppgår till 80 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande medarbetare:

Kategori                                                                              Högsta antal optioner per person
Bolagets operativa chef (Roger Svensk)                             200 000
Bolagets platschef (som avses rekryteras inom kort)        100 000

Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagarna till marknadsvärde och kräver en positiv utveckling av aktiekursen i Bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av teckningsoptionerna.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget är (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens anställning upphör samt att deltagaren åtar sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna före den 31 oktober 2026 (så kallad lock-up). Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas av deltagarna från och med att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026. Tiden från överlåtelsen av teckningsoptionerna till dess att en aktie får förvärvas kommer således att understiga tre år. Anledningen till detta är att styrelsen önskar ge deltagarna möjlighet att planera sin inlösen av optionerna då inlösen kommer att medföra en likviditets- och finansieringsbelastning för deltagarna. Vidare är en förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner att deltagarna åtar sig att med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna före den 31 oktober 2026 (så kallad lock-up). Samtliga aktier som kan tillkomma genom optionsutnyttjande kommer således att vara föremål för lock-up under hela programmets löptid, dvs. tiden från överlåtelsen av teckningsoptionerna till dess aktierna som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan överlåtas överstiger tre år.

Som framgår av tabellen ovan ska teckningsoptioner även kunna erbjudas Bolagets ännu ej rekryterade platschef. För sådan överlåtelse ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 14 september 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för Bolagets ännu ej rekryterade platschef vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma.

Pris och betalning m.m.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 300 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Incitamentsprogrammet ger således deltagarna möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att teckningsoptionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Incitamentsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende incitamentsprogrammet.

Preliminär värdering
Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett från den 11 augusti 2023 oförändrat aktiepris om 38,74 kronor ger ett optionsvärde om 1,43 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen:

Teckningskurs:   80 kronor
Ränta:                3,232%
Volatilitet:            29,0%
Löptid:                3,13 år

Beräkningen har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga värderingen kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan.

Beredning av ärendet
Principerna för incitamentsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
Utöver detta förslag till incitamentsprogram och förslaget till incitamentsprogram 2023/2026:2 har bolagsstämman den 17 september 2021 tidigare beslutat om teckningsoptionsprogram. Mer information om Bolagets teckningsoptioner finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Instruktion till styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om incitamentsprogram 2023/2026:2
Aktieägare representerande cirka 55,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Emission av teckningsoptioner
Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 200 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta tecknings­optionerna till styrelseledamoten Anna-Maria Tuominen-Reini enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamoten kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen per aktie uppgår till 80 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagaren, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägarna föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna från Bolaget ska tillkomma styrelseledamoten Anna-Maria Tuominen-Reini enligt följande.

Kategori                                          Högsta antal optioner
Anna-Maria Tuominen-Reini            200 000

Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagaren till marknadsvärde och kräver en positiv utveckling av aktiekursen i Bolaget finns det inga prestationskriterier för utnyttjande av teckningsoptionerna.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget (i) att deltagaren vid tidpunkten för förvärvet är styrelseledamot i Bolaget, (ii) att förvärv av teckningsoptioner kan ske i enlighet med tillämpliga lagar, och enligt styrelsens bedömning kan genomföras med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska ansträngningar, och (iii) att deltagaren har ingått avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den som Bolaget utser, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren om deltagarens uppdrag som styrelseledamot upphör samt att deltagaren åtar sig att, med vissa sedvanliga undantag, att inte avyttra aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna före den 31 oktober 2026 (så kallad lock-up). Styrelsen har rätt att göra rimliga ändringar och justeringar av villkoren i avtalet som anses lämpliga eller lämpliga till följd av lokal civilrätt eller skattelag eller administrativa villkor.

Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas av deltagaren från och med att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026. Tiden från överlåtelsen av teckningsoptionerna till dess att en aktie får förvärvas kommer således att understiga tre år. Anledningen till detta är att Aktieägarna önskar ge deltagaren möjlighet att planera sin inlösen av optionerna då inlösen kommer att medföra en likviditets- och finansieringsbelastning för deltagaren. Vidare är en förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner att deltagaren åtar sig att med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna före den 31 oktober 2026 (så kallad lock-up). Samtliga aktier som kan tillkomma genom optionsutnyttjande kommer således att vara föremål för lock-up under hela programmets löptid, dvs. tiden från överlåtelsen av teckningsoptionerna till dess aktierna som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan överlåtas överstiger tre år. 

Anmälan och tilldelning
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 14 september 2023. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning och om tidpunkt för överlåtelse av teckningsoptionerna. Överlåtelse av teckningsoptioner ska kunna ske till och med nästa årsstämma.

Pris och betalning m.m.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske kontant senast fem dagar efter anmälan om förvärv.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 200 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,28 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Programmet ger således deltagaren möjlighet att öka sitt ägande i Bolaget med motsvarande siffra.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att teckningsoptionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Bolaget. Incitamentsprogrammet kommer endast att medföra vissa begränsade kostnader i form av administration avseende incitamentsprogrammet.

Preliminär värdering
Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett från den 11 augusti 2023 oförändrat aktiepris om 38,74 kronor ger ett optionsvärde om 1,43 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen:

Teckningskurs:   80 kronor
Ränta:                3,232%
Volatilitet:            29,0%
Löptid:                3,13 år

Beräkningen har endast ett exemplifierande syfte och optionsvärdet enligt den slutliga värderingen kan komma att avvika från vad som anges i exemplet ovan.

Beredning av ärendet
Principerna för incitamentsprogrammet har arbetats fram av Aktieägarna. Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Styrelseledamoten som kan komma att omfattas av programmet har inte deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.
Utöver detta förslag till incitamentsprogram och förslaget till incitamentsprogram 2023/2026:1 har bolagsstämman den 17 september 2021 tidigare beslutat om incitamentsprogram. Mer information om bolagets teckningsoptioner finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Instruktion till styrelsen
Aktieägarna föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt Aktieägarnas förslag enligt denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Fullständiga beslutsförslag, inklusive teckningsoptionsvillkor, hålls tillgängliga hos Bolaget på Bytaregatan 4D i Lund och på Bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritets­policy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cinis Fertilizer AB har organisationsnummer 559154-0322 och säte i Örnsköldsvik.

_________________


Örnsköldsvik i augusti 2023

Cinis Fertilizer AB
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk.
FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök
www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png