Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kommuniké från extra bolagsstämman i Cinis Fertilizer AB

30.08.2023 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322, har idag hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Extra bolagsstämman i Cinis Fertilizer AB fattade följande beslut:

Beslut om införande av incitamentsprogram 2023/2026:1, riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 55,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”), om införande av incitamentsprogram (2023/2026:1), riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 300 000 teckningsoptioner och rätt till deltagande tillkommer Bolagets operativa chef (Roger Svensk) och Bolagets ännu inte anställda platschef (avses rekryteras inom kort). Varje teckningsoption berättigar deltagarna att förvärva en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 80 kronor per aktie.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026.

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner enligt incitamentsprogram­met beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. 

Syftet med incitamentsprogrammet är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 300 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,41 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2023/2026:2, riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 55,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”), om införande av incitamentsprogram (2023/2026:2), riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 200 000 teckningsoptioner och rätt att förvärva teckningsoptionerna från Bolaget tillkommer styrelseledamoten Anna-Maria Tuominen-Reini. Varje teckningsoption berättigar deltagaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 80 kronor per aktie.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2026.

För att möjliggöra Bolagets leverans av teckningsoptioner enligt incitaments­program­met beslutade bolagsstämman, i enlighet med Aktieägarnas förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren i incitamentsprogrammet. 

Syftet med incitamentsprogrammet är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamoten kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 200 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,28 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Beslut.png