Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer omprioriterar anläggningar efter förseningsbesked från Northvolt

09.07.2024 – Regulatorisk information
Efter Northvolts kommunicerade förseningar i upptrappningen av produktions­anläggningen i Skellefteå har Cinis Fertilizer reviderat tidplanen för sin planerade produktions­anläggning i Skellefteå. Cinis Fertilizer för sedan en längre tid tillbaka konkreta och detaljerade diskussioner med flertalet aktörer inom den globala elbilsbatteriindustrin om etablering av nya samarbeten, vilka nu kommer att prioriteras före Skellefteåanläggningen. Bolaget bedömer även att förseningarna hos Northvolt kommer att innebära merkostnader om cirka 25 MSEK 2024 och att målet om en EBITDA-marginal överstigande 25 procent inte kommer att uppnås för 2024. Bolagets långsiktiga operativa och finansiella mål kvarstår liksom bedömningen att kunna uppnå ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten under sommaren 2024.

Cinis Fertilizer och Northvolt ingick 2021 ett långsiktigt samarbete för att öka cirkulariteten i batteribranschen. Cinis Fertilizer har åtagit sig att köpa allt natriumsulfat som genereras som restprodukt från Northvolts batteriproduktion i Skellefteå. På grund av förseningar i Northvolts upptrappning har Cinis Fertilizer under 2024 behövt köpa in natriumsulfat från internationella aktörer för att säkerställa produktionen. Northvolt har sedan dess kommunicerat ytterligare förseningar.

Cinis Fertilizer gör bedömningen att de uteblivna natriumsulfatleveranserna från Northvolt kommer innebära merkostnader om cirka 25 MSEK för 2024. De ökade kostnaderna för natriumsulfat i kombination med den något långsammare intrimningen av bolagets produktions­anläggning innebär att målet om en EBITDA-marginal överstigande 25 procent inte kommer uppnås 2024.

Med den senaste informationen står det även klart att bolaget kommer behöva erhålla merparten av natriumsulfatet till Örnsköldsvik från andra leverantörer än Northvolt även under 2025 och 2026. Kortsiktigt kommer dessa störningar påverka marginalerna något men det långsiktiga finansiella målet om en EBITDA-marginal överstigande 25 procent kvarstår. Då natriumsulfat säljs i stora volymer globalt och finns som restprodukt i flera industrier ser bolaget ingen risk att stå utan insatsvaror utan arbetet handlar istället om att säkra så stor andel restströmmar som möjligt samt natriumsulfat till bästa möjliga pris.

Cinis Fertilizer bedömer att produktions­start för den planerade produktions­anläggningen i Skellefteå senareläggs med ytterligare cirka två år, till 2028. Cinis Fertilizer för sedan en längre tid tillbaka konkreta och detaljerade diskussioner med flertalet aktörer inom den globala elbilsbatteriindustrin om etablering av nya samarbeten, vilka nu kommer att prioriteras upp ytterligare och kommuniceras i en uppdaterad affärsplan. Det operationella målet om sex produktions­anläggningar och en total installerad produktions­kapacitet om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat 2030 kvarstår.

”Tillsammans med våra samarbetspartners bygger vi ett helt nytt ekosystem av hållbara och cirkulära produkter med koppling till batteribranschen. Att bygga upp något sådant tar tid och nya utmaningar dyker alltid upp. Vår ambition är fortsatt att tillsammans med Northvolt, såväl som andra aktörer, öka cirkulariteten i batteribranschen och producera ett miljövänligt mineralgödsel. Vi känner oss trygga i batteribranschens och våra slutkunders behov av mer hållbara värdekedjor och produkter liksom vår förmåga att bidra till detta”, säger Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer.

Cinis Fertilizer har nödvändiga tillstånd på plats för att med en kort startsträcka kunna bygga och driftsätta en ny anläggning i anslutning till Northvolt Ett i Skellefteå.

Som tidigare kommunicerats gick den första leveransen från bolagets produktions­anläggning i Örnsköldsvik på lastbil till kund i början på juli och den första båtlasten beräknas gå under sommaren. Därefter väntas leveranserna öka successivt i takt med att produktionen ökar. Bedömningen att kunna uppnå ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten under sommaren 2024 kvarstår.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2024, klockan 07.30 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk.   
FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök
www.cinis-fertilizer.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')