Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kallelse till årsstämma i Cinis Fertilizer AB

23.04.2024 – Regulatorisk information
Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024, klockan 16.00, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som
   dels   är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024,
   dels   anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 17 maj 2024 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 17 maj 2024.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 17 maj 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 17 maj 2024 till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”) eller skickas med e-post till william.hellsten@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om full­makten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. Willam Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 17 maj 2024. Poströstningsformuläret ska skickas till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”) alternativt per e-post till william.hellsten@schjodt.com med referens ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstnings­formuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, Att. William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med ”Cinis Fertilizer årsstämma 2024”). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Förslag till dagordning
  
1.    Stämmans öppnande
   2.    Val av ordförande vid stämman
   3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

   4.    Val av en eller två justeringspersoner
   5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
   6.    Godkännande av dagordning
   7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
   8.    Anförande av verkställande direktören
   9.    Beslut om
           
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
           
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
           
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
  
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
  
11.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  
12.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
  
13.  Beslut om godkännande av ersättningsrapport
  
14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  
15.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Frederik Nilner (representerande Jakob Liedberg), ordförande i valberedningen, Thomas Ranje (representerande sig själv), Morgan Sadarangani (representerande Molindo Energy AB) och styrelsens ordförande Roger Johansson (”Valberedningen”), föreslår att advokat Emil Hedberg, eller vid dennes förhinder, den som Valberedningen i stället anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster. Röstlängden ska kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanla
gt 660 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år). Vidare föreslår Valberedningen att de tre styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 20 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Valberedningen föreslår omval av Roger Johansson, Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Åsa Källenius, Morgan Sadarangani och Anna-Maria Tuominen-Reini som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Roger Johansson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Mazars AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag, auktoriserade revisorn Martin Kraft kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Bytaregatan 4D, 222 21 Lund, och på www.cinis-fertilizer.com senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritets­policy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cinis Fertilizer AB har organisationsnummer 559154-0322 och säte i Örnsköldsvik.

_________________
 

Örnsköldsvik i april 2024

Cinis Fertilizer AB
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som ska producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png