Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kommuniké från årsstämman i Cinis Fertilizer AB

23.05.2024 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer AB, org.nr 559154-0322, har idag hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Cinis Fertilizer AB fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2023 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 660 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år). Vidare ska de tre styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet erhålla ett arvode om 20 000 kronor vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Roger Johansson, Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Åsa Källenius, Morgan Sadarangani och Anna-Maria Tuominen-Reini till styrelseledamöter. Roger Johansson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Mazars AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksam­heter och andra tillgångar. 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat
(SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök
www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png