Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Bokslutskommuniké 2022

16.02.2023 – Regulatorisk information
År 2022 var ett intensivt år för Cinis Fertilizer och takten ökade under årets sista kvartal. Listningen i oktober, i kombination med lån och kreditgaranti, innebär att bolaget har en fullt finansierad affärsplan för start av produktion av miljövänligt och cirkulärt mineralgödsel i början av 2024. Markarbeten för bolagets första produktions­anläggning har påbörjats och besked om miljötillstånd för denna väntas under andra kvartalet 2023. Planeringen av den andra produktions­anläggningen pågår parallellt, även här har bygglov beviljats.

Oktober – December

 • Nettoomsättningen uppgick till – MSEK (–)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,8 MSEK (-0,0)*
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,2 MSEK (0,0)*
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,1 SEK (–)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 19,9 MSEK (0,0)*

*Koncernen bildades 23 december 2021

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till – MSEK (–)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,1 MSEK (0,0)*
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,6 MSEK (0,0)*
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,3 SEK (0,0)*
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9,1 MSEK (0,0)*
 • Styrelsen föreslår årsstämman att inte betala utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2022

*Koncernen bildades 23 december 2021

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 21 oktober listades Cinis Fertilizer på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget tillfördes 460 MSEK före transaktions­kostnader (inklusive övertilldelningsoption)
 • Mark- och miljödomstolen meddelade att huvudförhandling i målet om prövning av Cinis Fertilizers ansökan om miljötillstånd för produktions­anläggningen i Örnsköldsvik ska hållas i slutet av mars 2023

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Örnsköldsviks kommun beviljade start­besked för byggnation i Köpmanholmen
 • Skellefteå kommun beviljade bygglov för produktions­anläggning i Skellefteå
 • Anna Kinberg Batra utsågs den 2 februari 2023 till lands­hövding i Stockholm och har som följd av detta lämnat sitt styrelse­uppdrag i Cinis Fertilizer

VD har ordet

BESKED TRYGGAR PRODUKTIONS­START ENLIGT PLAN

Cinis Fertilizer ska producera världens mest hållbara mineralgödsel genom innovativ upcycling. Vi kommer att göra detta genom att ta hand om restprodukter och omvandla dessa till konstgödsel som i sin tur gör jordbruket mer effektivt och minskar dess klimatpåverkan. Att Cinis Fertilizer genom sin affärsmodell så tydligt kan vara en del av vår tids miljöutmaningar är fantastiskt roligt och väldigt positivt.

Händelser under 2022
År 2022 var ett intensivt år för Cinis Fertilizer och takten ökade under årets sista kvartal. Listningen i oktober, i kombination med lån och kreditgaranti från Nordea och Svensk Exportkredit (SEK), innebär att bolaget har en fullt finansierad affärsplan för start av produktion av miljövänligt och cirkulärt mineralgödsel i början av 2024.

Markarbeten för bolagets första produktions­anläggning har påbörjats och besked om miljötillstånd för denna väntas under andra kvartalet 2023. Planeringen av den andra produktions­anläggningen, i Skellefteå, pågår parallellt, även där med beviljat bygglov.

Fjärde kvartalet 2022
Under det fjärde kvartalet har vi fått andra viktiga besked och beslut från Örnsköldsvik där vi planerar att bygga våra första produktions­anläggning. Även här har vi fått positiva besked som möjliggör produktions­start enligt plan och markarbeten har påbörjats.  

Huvudförhandling avseende vår ansökan för produktion i Örnsköldsvik kommer att ske sista dagarna i mars. Vi gör bedömningen att vår tidplan med produktions­start under första kvartalet 2024 fortfarande håller, då de längsta ledtiderna i projektet är leverans av processutrustning och inte byggnationstid.

För oss är det viktigt att våra produktions­anläggningar ligger nära våra huvudleverantörer av restprodukter samt infrastruktur som kan hantera logistiken från såväl våra leverantörer som till våra kunder. Vi kommer därför att bygga i områden avsedda för industrier och på platser lämpade för vår verksamhet. Vi vill självklart vara lyhörda och vår ambition är att anpassa byggnaderna till omgivningen. Våra anläggningar är utformade i enlighet med gällande detaljplan och vi har ansträngt oss till det yttersta för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt avseende buller och utsläpp – allt i enlighet med vår tillståndsansökan. Under byggtiden kommer trafiken att öka marginellt på vägar anpassade för tunga transporter och när driften är igång i Örnsköldsvik kommer flesta transporter till och från vår anläggning att ske via hamnen och väl inom det befintliga tillståndet för hamnverksamheten.

När produktionen i den första produktions­anläggningen inleds om ett år kommer Cinis Fertilizer att skapa ett trettiotal nya arbetstillfällen. Vi ser alla fram emot att starta en ny cirkulär verksamhet i Örnsköldsvik och Skellefteå – och på flera andra orter det kommande decenniet.

Under fjärde kvartalet har vi genomfört investeringar i maskinutrustning och inledande markarbeten i Örnsköldsvik. Detta är enligt plan och skapar de nödvändiga förutsättningarna för att vi även fortsättningsvis ska driva projektet fram enligt vår tids- som investeringsplan. Vi planerar att under kommande månader teckna avtal med för oss viktiga samarbetspartners. Ett sådant är det avtal som Cinis Fertilizer idag har tecknat med We Construction avseende totalentreprenad i samverkan för byggnationen av produktions­anläggningen i Örnsköldsvik.

Med ett starkt projektteam och finansiering på plats tog jag i början av denna vecka det första spadtaget för vår första produktions­anläggning i Örnsköldsvik. Tillsammans med representanter för Örnsköldsviks kommun och We Construction ska vi nu göra allt för att bidra till en stark utveckling av lokalsamhället och även möta de globala miljöutmaningarna som inkluderar klimatmål och livsmedelsförsörjning till en växande befolkning.

Det finns idag en stor efterfrågan på hållbart och lokalt producerat mineralgödsel som kan bidra till att stärka Sveriges och Europas oberoende samt minska jordbrukets koldioxidavtryck. Cinis Fertilizer har en ambitiös plan och tillsammans med mina kollegor, våra finansiärer, aktieägare och samarbetsparter ser jag fram emot att förverkliga Cinis Fertilizers syfte och vision att möjliggöra hållbart jordbruk genom att minska koldioxidutsläppen vid produktion av växtnäringk.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationschef
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023, klockan 08.00 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. En unik och cirkulär produkt som möjliggör ett hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com

Bilder

 • Bokslutskommuniké 2022.png