Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023

09.05.2023 – Regulatorisk information
Start för byggnation av Cinis Fertilizers första produktions­anläggning

Platsen är Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Här togs det första spadtaget i februari 2023 för att markera starten av byggnationen av Cinis Fertilizers produktions­anläggning nummer 1. I maj 2023 kom beskedet att mark- och miljödomstolen (MMD) lämnar tillstånd för bolaget att anlägga och driva en anläggning i Örnsköldsvik. Sedan tidigare har MMD kungjort att den avser att ta beslut på handlingarna om Cinis Fertilizers andra produktions­anläggning, den i Skellefteå. Dessa två viktiga händelser ger bolaget nödvändiga förutsättningar att om cirka ett år leverera miljövänligt mineralgödsel (SOP) med start i Örnsköldsvik. Planeringen av bolagets andra produktions­anläggning, i Skellefteå, pågår parallellt med målet att starta produktion från och med mitten av 2025. Vid full produktion ska anläggningarna leverera 100 000 respektive 200 000 ton SOP per år.

Januari – mars

 • Nettoomsättningen uppgick till – MSEK (–)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-4,6)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,7 MSEK (-4,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 SEK (-0,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till -0,1 MSEK (4,8)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Örnsköldsviks kommun beviljade start­besked för byggnation i Köpmanholmen
 • Skellefteå kommun beviljade bygglov för produktions­anläggning i Skellefteå. Mark- och miljödomstolen har kungjort att beslut om Cinis Fertilizers anläggning i Skellefteå kommer att tas utan huvudförhandling
 • Anna Kinberg Batra utsågs den 2 februari 2023 till lands­hövding i Stockholm och har som följd av detta lämnat sitt styrelse­uppdrag i Cinis Fertilizer 
 • Första spadtaget markerade byggstart för anläggningen i Örnsköldsvik

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Mark- och miljödomstolen har beviljat Cinis Fertilizer tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av bolagets produktions­anläggning i Örnsköldsviks kommun
 • Valberedningen har föreslagit omval av befintliga styrelseledamöter samt nyval av Anna-Maria Tuominen-Reini

VD har ordet

NÄSTA ÅR ÄR PRODUKTIONEN IGÅNG I ÖRNSKÖLDSVIK

Hösten 2021 utsågs en ny styrelse i Cinis Fertilizer med fokus på att börsnotera bolaget under hösten 2022. Med projektteam och ett litet huvudkontor satte vi upp målet att i början av 2024 starta produktion av världens mest hållbara mineralgödsel. En hög ambition som tydligt berättar vad vi strävar efter, att Cinis Fertilizer ska vara en del av den cirkulära ekonomin och att vi med hjälp av fossilfri energi ska producera mineralgödsel med branschens lägsta koldioxidavtryck. På detta sätt blir Cinis Fertilizer snart en viktig del i den gröna omställning som nu sker i jordbrukssektorn.

Viktigt och positivt beslut från Mark- och miljödomstolen
Under första kvartalet 2023 tog Cinis Fertilizer flera viktiga steg, bland annat avseende handläggningen av våra ansökningar om miljötillstånd från Mark- och Miljödomstolen för våra två första produktions­anlägg­ningar. Ett av de viktigaste beskeden kom från Mark- och miljödom­stolen den 5 maj 2023. Domstolens beslut innebär att vi, efter sedvanlig tid för överklagan, har tillstånd att anlägga och driva anläggningen i Köpmanholmen strax utanför Örnsköldsvik. Besluten har dröjt något längre än vi initialt räknade med – men det gör dem desto mer efterlängtade. Nu ser vi fram emot att ta tillståndet i anspråk och med full kraft fortsätta byggnationen samt om någon månad ta emot de första leveranserna av process­utrustningen.

Vår produktions­teknik är beprövad och räknar vi med en kort uppstarts­period. Det gör att vi förväntar oss att se positiva kassaflöden från den första produktions­anläggningen från och med 2024.

Första kvartalet 2023
Under första kvartalet har vi säkrat leverans­planer av utrustning och att markförberedande åtgärder fortlöper enligt plan. Vinter­vädret ställde inte till med något oväntat och vår byggpartner gör ett fantastiskt arbete på plats i Örnsköldsvik. Under första kvartalet har vi fortsatt att investera i maskinutrustning, markförberedande åtgärder och en geoundersökning av fastigheten i Skellefteå.

De totala investeringarna uppgick till sammanlagt ca 144 MSEK i slutet av kvartalet, vilket är enligt plan. Vi bedömer att den totala investeringen i Örnsköldsvik kommer att uppgå till tidigare kommunicerade cirka 600 MSEK.

Kommande aktiviteter
Vi är glada och stolta över att vi kommit så här långt. I Örnsköldsvik pågår markarbetet enligt plan och snart kan vi se de första byggnads­delarna resa sig. Cinis Fertilizer har en fullt finansierad affärs­plan som består av eget kapital och en kreditfacilitet genom Nordea och Svensk Exportkredit.

Med miljötillstånd på plats kan vi slutföra flera viktiga processer, som att sluta avtal med nyckelleverantörer för bland annat elleveranser och insatsvaror. Vi kommer också att påbörja rekrytering till driften i Örnsköldsvik och jag räknar med att vi i slutet av tredje kvartalet detta år kan kontakta de första kandidaterna och boka tid för intervjuer.

Marknadsutveckling
Kriget i Ukraina har fått stora konsekvenser på råvarumarknaderna, med volatila och stigande priser. Den stora oro vi såg på marknaden i inledningen av hösten 2022 har ersatts med en något lugnare prisbildning på en tydligt högre nivå än före kriget och under pågående Covid-19-pandemi. Den globala ekonomin fortsätter att utvecklas negativt, vilket bland annat försvagar den svenska kronan mot både USD och EUR.

Från och med denna kvartalsrapport publicerar vi en graf över prissätt­ningen av vår insatsvara kaliumklorid (MOP) respektive för kaliumsulfat (SOP), som motsvarar vår färdiga produkt. Grafen på sida 5 visar prisutvecklingen på världsmarknaden för MOP och SOP som bulkvara. SOP-priset är grunden för prissättningen för vår vattenlösliga SOP.

SOP är, jämfört med MOP, en premiumvara och prissätts därefter. Historiskt har SOP handlats till ett högre pris gentemot MOP om cirka 250 USD per ton. Vattenlösligt SOP handlas dessutom till ett ännu högre pris om 20 procent över vanlig SOP. På sikt ser vi även en möjlighet att ta ut ett högre pris till följd av produktens miljövänliga profil men har i första skedet valt att teckna långsiktiga kontrakt för att säkra framtida intäkter för nå ett snabbt genomslag på marknaden.

Cinis Fertilizer kommer sälja all sin produktion av vattenlöslig SOP från produktions­anläggning 1 och 2 till en nederländsk aktör inom jordbruks­produkter. Priset för SOP är låst och säkrat mot spotpriset på vattenlöslig SOP med en rabatt.

Det finns idag en stor efterfrågan på hållbart och lokalt producerat mineralgödsel som kan bidra till att stärka Sveriges och Europas oberoende samt minska jordbrukets koldioxidavtryck. Cinis Fertilizer har en ambitiös plan och tillsammans med mina kollegor, våra finansiärer, aktieägare och samarbetsparter ser jag fram emot att förverkliga Cinis Fertilizers syfte och vision – att möjliggöra hållbart jordbruk genom att minska koldioxidutsläppen från produktion av växtnäring.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationschef
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023, klockan 08.00 CEST.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patent-skyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Cinis Fertilizers mineralgödsel är en unik och cirkulär produkt som möjliggör ett mer hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com

Bilder

 • Kvartal 1 2023.png