Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2023

14.02.2024 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer redo för driftsättning av produktions­anläggningen i Örnsköldsvik

För ett år sedan togs första spadtaget till Cinis Fertilizers första produktions­anläggning. Under 2023 har bolaget investerat och byggt en produktions­anläggning för miljövänligt kaliumsulfat i Örnsköldsvik. Under första kvartalet 2024 avslutas installationsarbetet och utrustningen testas med driftsättning planerad till slutet av mars. Produktion av kaliumsulfat och natriumklorid inleds någon vecka efter genomförd testperiod och leveranser till kund påbörjas under andra kvartalet 2024. Parallellt har förprojektering av Cinis Fertilizers produktions­anläggning i Kentucky, USA, inletts.

Oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,0 MSEK (-8,8)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11,3 MSEK (-8,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,16 SEK (-0,11)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till -19,9 MSEK (19,9)

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,6 MSEK (-24,1)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -32,6 MSEK (-23,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,45 SEK (-0,32)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till 10,7 MSEK (-9,1)
   

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Till följd av de omfattande investeringarna som nu genomförs i gröna industriprojekt i Nordamerika har Cinis Fertilizer beslutat att prioritera byggnationen av sin planerade anläggning i Hopkinsville, Kentucky i USA, före den i Skellefteå
 • Produktions­anläggningen i Örnsköldsvik anslöts till elnätet med tillgång till fossilfri el

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Cinis Fertilizer har tecknat en avsikts­förklaring med det japanska bolaget Itochu Corporation med målet att etablera verk­samhet i Asien. Bolagen avser att samarbeta för att ingå bindande försäljnings- och leveransavtal samt att studera förutsätt­ningarna att producera miljövänligt mineral­gödsel i Asien
 • Cinis Fertilizer har säkrat leveranser av insatsvaror för produktions­start enligt plan och för full produktion under resten av året
 • I februari avslutade Cinis Fertilizer rekryteringen av ett trettiotal medarbetare till produktions­­anläggningen i Örnsköldsvik
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023

VD har ordet

Cinis Fertilizers produkter är en viktig del i den gröna omställningen

För ett år sedan tog vi det första spadtaget som markerade bygg­start för vår anläggning i Örnsköldsvik. Sedan dess har arbetet fortskridit enligt plan tack vare stort engagemang i hela organi­sa­tionen och hos alla våra samarbetsparter. Jag är stolt över vad vi åstadkommit under 2023! Nu ser vi fram emot att starta produktion och ta nästa steg för att etablera Cinis Fertilizer som en betydande aktör i flera marknader.

Cinis Fertilizer bidrar till minskat beroende av fossila bränslen och reducerar den klimatpåverkan som följer av tillverkning av mineral­gödsel, som utsläpp av växthusgaser. Omställningen som pågår i världen kommer att ha stor påverkan på råmaterialflöden globalt och i detta nya landskap kommer vi att bli det självklara alternativet för tillverkning av kaliumsulfat när samtliga tillverkare kommer att vilja ”ta bort kol från processindustrin” och gå över till fossilfri produktion av konstgödsel och andra kemikalier. Vår affärs­modell kommer att skapa lönsam tillväxt och ge våra intressenter bättre förutsättningar att nå sina ambitioner för en hållbar framtid. Vår fossilfria och effektiva process för tillverkning av kaliumsulfat minskar koldioxidavtrycket och ökar avkast­ningen i livsmedelsproduktionen, speciellt viktigt i områden med torrt klimat.

Driftsättning i Örnsköldsvik

Byggnationen av vår anläggning i Örnsköldsvik har nått slutfasen. Vi har haft ett högt tempo sedan start och lyckats hålla tid- och investerings­ramen. Under fjärde kvartalet fortsatte vi att bocka av viktiga milstolpar, en av dessa var anslutningen av vår anläggning till elnätet så att vi nu får fossilfri el till ett konkurrenskraftigt pris.

I processbyggnaden pågår arbetet med installation av maskinutrustning. Om några veckor inleds olika tester och driftsättning är planerad till slutet av mars månad. I dagarna inleds arbetet med att slutbesiktiga de olika delarna av anläggningen. Efter att vi har erhållit beskedet om att Cinis Fertilizer kan ta produktions­­anläggningen i bruk övergår vi från projekt- och byggorganisation till driftorganisation och är redo för driftsättning i slutet av mars och produktions­start någon vecka därefter.

Utan duktiga medarbetare fungerar inga företag och jag är mycket glad över att de senaste veckorna ha träffat flera av mina nya kollegor. Vi har i dagarna rekryterat samtliga medarbetare som behövs för att starta vår anläggning i Örnskölds­vik. Det har varit en omfattande rekryterings­process och det känns fantastiskt att vi fått så många fler intresse­anmälningar från personer med rätt kompetens än vi kunnat hoppas på. Jag tackar alla som kontaktat oss och de som vi haft förmånen att träffa för intervju. Jag vill också rikta ett stort tack till alla de som sökt men som tyvärr inte blivit erbjudna en anställning hos oss och jag önskar er alla lycka till i er framtida karriär.

Produktion av kaliumsulfat

En viktig del i vår produktion av miljövänligt mineralgödsel är att vi får leveranser av natriumsulfat. I slutet av 2023 berättade vår samarbets­partner Northvolt att de drabbats av förseningar i sin produktion. Detta påverkar deras leveranser av natriumsulfat till oss och vi har därför tecknat avtal med ytterligare leverantörer som kan leverera natrium­sulfat, både som råvara och som restprodukt från sin tillverkning. Avtalen innebär något ökade kostnader för inköp av insatsvaror och flöden med råvara kommer att fasas ut i takt med ökande leveranser med natriumsulfat som är restprodukt. Bolagets lönsamhet är dock huvudsakligen beroende av vår produkts prispremium gentemot insatsvaran natriumklorid (MOP), där vi sedan hösten 2023 ser en stabil positiv pristrend. Cinis Fertilizers planerade produktions­volymer under helåret 2024 uppgår till omkring 65 000 ton kaliumsulfat och omkring 40 000 ton natriumklorid.

Cinis Fertilizer stärker samarbetet med batteritillverkare

Det senaste året har stärkt min uppfattning att Cinis Fertilizer kommer att vara en viktig partner för flera producenter av batterier av olika typer, inklusive litiumjon- och natriumjonbatterier. Vår patentportfölj innehåller beviljade patent avseende produktions­processen samt det nyligen beviljade patentet för behandling av restprodukter innehållande natriumsulfat från natriumjonbatteri­-tillverkning som vi förväntar bli en ny stor framtida källa för restmaterial. Vi har även patent­ansökningar avseende behandling av rest­produkter innehållande natriumsulfat från batteri­tillverknings­anläggningar, batteriåtervinnings­anläggningar respektive stålproduktions­anläggningar.

Marknaden för produktion av elbilsbatterier växer fort i Nordamerika till följd av de förmånliga statliga incitamentsprogram som införts i USA och Kanada. Arbetet med vår planerade anläggning i Kentucky pågår i högt tempo. Vi har ett starkt stöd i vår partner Ascend Elements och har mött stort intresse från alla kontakter vi tagit på lokal och delstatlig nivå. De kommande månaderna fokuserar vi på förprojektering och att etablera samarbeten med lokala konstruktions- och byggbolag för att fastställa tidplan och investeringsramar.

Vi får frekventa bevis på att Cinis Fertilizers kompetens och unika process för produktion av miljö­vänligt mineralgödsel väcker intresse i flera länder, även utanför Europa. I januari tecknade vi en avsikts­förklaring med det japanska handels­huset Itochu. Vi kommer att samarbeta i frågor som inköp och försälj­ning samt potentiell etablering i Asien. Börsnoterade Itochu har en bred verksamhet som inkluderar jordbruk, kemikalier och mineral­gödsel och jag ser stora möjligheter att gemensamt nå bra resultat genom vårt kunnande i kombination med Itochus fokus på hållbarhet, deras breda nätverk och finansiella resurser.

Finansiering

För att säkerställa att Cinis Fertilizer kan slutföra pågående investering i sin första anläggning har vi överenskommit med befintliga långivare, Nordea, Svensk Exportkredit och EKN, om en utökad kreditfacilitet om 50 MSEK samt en check­kredit med Nordea om 30 MSEK.

Snart börjar nästa spännande fas i vår resa, välkomna att följa med oss!

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör
charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024, klockan 08.00 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

 • Bokslutskommuniké 2023.png