Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023

25.08.2023 – Regulatorisk information
Byggnationen löper enligt plan med produktions­start planerad till början av 2024

Mark- och miljödomstolen i Umeå har lämnat tillstånd för Cinis Fertilizer att anlägga och driva anläggning för tillverkning av miljövänligt mineralgödsel i Örnsköldsvik respektive Skellefteå. Båda besluten har nu vunnit laga kraft. Bolaget kan därmed utnyttja det sedan tidigare tecknade låneavtalet om 300 MSEK för att delfinansiera sin första anläggning. I Örnsköldsvik genomförs byggnation och installation av process­utrustning enligt plan. Rekryteringen till ett trettiotal tjänster för att driva anläggningen har inletts. Målet är att starta produktionen av miljövänligt kaliumsulfat i början av 2024 och vid full produktions­takt ska anläggningen leverera 100 000 ton kaliumsulfat per år.

April – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (–)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 MSEK (-7,7)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,5 MSEK (-7,7)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 SEK (-0,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till 19,7 MSEK (-16,7)

Januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (–)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,1 MSEK (-12,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,2 MSEK (-12,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,18 SEK (-0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till 19,6 MSEK (-21,5)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Mark- och miljödomstolen beviljade Cinis Fertilizer tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av bolagets två första produktions­anläggningar, en i Örnsköldsvik och en i Skellefteå
 • Bolagsstämman valde Anna-Maria Tuominen-Reini till ny styrelseledamot
 • Roger Svensk utsågs till operativ chef (COO) och tillträder sin tjänst senast i december 2023
 • Cinis Fertilizer tecknade långsiktigt avtal med BASF avseende leveranser av insatsvaran natriumsulfat. Därmed är insatsvaran säkerställd till bolagets första anläggninga

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Kallelse till extra bolagsstämma den 30 augusti 2023 för beslut om förslag till incitamentsprogram
 • Fredrik Eide har utsetts till kommersiell chef (Chief Commercial Officer)

VD har ordet

Viktiga och inspirerande milstolpar uppnådda - nu förbereder vi inför produktions­start

Att etablera ett bolag är en intensiv satsning. Mycket av arbetet handlar om att berätta och förmedla en vision till människor som ska medverka och bidra med sin investering i form av kapital, kunskap och/eller tid. Jag är glad över att ha så många duktiga och engagerade kollegor i Cinis Fertilizer och hos alla samarbetspartners och finansiärer som ser och förstår vad vi gemensamt kan skapa. Samarbete, tillit och förtroende är nödvändiga grundbultar för varje framgångsrikt projekt. Jag vill även rikta ett tack till de offentliga aktörerna, kommuner och myndigheter som bidrar till att vi har rättssäkra och transparenta tillståndsprocesser. Tyvärr kan sådana processer uppfattas som tidsödande och utdragna men jag är övertygad om att de bidrar till att säkerställa god kvalitet på de satsningar som får sina tillstånd beviljade.  

Med lagakraftvunna miljötillstånd för att anlägga och driva våra två första anläggningar, i kombination med långsiktiga avtal med olika leverantörer för leveranser av vår insatsvara natriumsulfat har vi viktiga delar på plats. Detta och att vår första anläggning nu tydligt tar form i Örnsköldsvik är bekräftelse på att våra idéer och planer är på väg att förverkligas.

Cinis Fertilizer är på god väg att bli en del av den cirkulära ekonomin och med hjälp av fossilfri energi ska vi producera mineralgödsel med branschens lägsta koldioxidavtryck. Många aktörer uppmärksammar att Cinis Fertilizer en viktig del i den gröna omställning som nu sker i jordbrukssektorn i flera länder. Vi har kontakt med ledande aktörer och intressenter, även utanför Europa, som ger oss inspiration och förslag till hur vi kan utveckla vår affär. Jag ser mycket goda möjligheter att skapa ytterligare värden för oss som är aktieägare i Cinis Fertilizer.

Andra kvartalet 2023
Under andra kvartalet har byggnationen i Örnsköldsvik kommit en bra bit ovanför mark. Betongplattan har lagts, väggar har rests och installation av process­utrustning har inletts. De kommande månaderna kommer vi att publicera videor och aktuell information om projektet. Följ gärna utvecklingen via sidan ”Pågående projekt” på vår webbplats.

Under tredje kvartalet tar vi i anspråk den kreditfacilitet om 300 MSEK som är tecknad genom Nordea och Svensk Exportkredit. Detta möjliggörs genom att vi nu har ett lagakraftvunnet miljötillstånd för anläggningen i Örnsköldsvik.

Organisation redo för nästa steg
Jag är glad över att kunna välkomna Roger Svensk och Fredrik Eide till Cinis Fertilizers ledningsgrupp. Roger Svensk tillträder en ny tjänst som operativ chef med ansvar för att etablera och driva dagens och fram­tidens produktions­anläggningar. Fredrik Eide är kommersiell chef med ansvar för att stärka och utveckla koncerngemensamma kund- och leverantörsrelationer.

Under de kommande månaderna fortsätter vi rekryteringen till anlägg­ningen i Örnsköldsvik. Under våren fick vi många intresseanmäl­ningar som vi nu följer upp, parallellt med dem som anmält sig via vår nya rekryteringssida, jobs.cinis-fertilizer.com. Det är glädjande att se att det är många duktiga och engagerade kandidater som ser möjligheter att bidra till såväl vår som sin egen utveckling.

Avtal säkrar tillväxt
Cinis Fertilizer ska vara en attraktiv arbetsgivare och som en del i den strävan har vi tecknat kollektivavtal. Våra arbetsplatser ska känne­tecknas av att människor med olika bakgrund och erfarenheter möts i samarbete och en vilja att på riktigt kunna bidra till den nödvändiga gröna omställ­ningen.

Tillgången till natriumsulfat är en viktig komponent i vår verksamhet och i vår cirkulära affärsmodell. Därför är det glädjande att vi får kontakt och för samtal med flera aktörer inom olika branscher som kan leverera det som för dem är en restprodukt. Ett exempel är det avtal vi tecknade med BASF I slutet av juni. Det långsiktiga avtalet ersätter den avsiktsförklaring vi tidigare haft med BASF avseende leveranser av natriumsulfat. Avtalet med BASF kompletterar de vi har med andra leverantörer av viktiga insatsvaror som behövs för att säkra volymerna till produktion av miljövänligt mineralgödsel från våra fyra första produktions­anläggningar.

Det finns idag en stor efterfrågan på miljövänligt mineralgödsel som kan bidra till att stärka Sveriges och Europas oberoende samt minska jordbrukets koldioxidavtryck. Cinis Fertilizer och våra samarbets­partners ska vara några av de aktörer som säkrar hållbar livsmedels­försörjning för planetens växande befolkning.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationschef
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, klockan 08.00 CEST.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel (kaliumsulfat), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patent-skyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Cinis Fertilizers mineralgödsel är en unik och cirkulär produkt som möjliggör ett mer hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

 • Kvartal 2 2023.png