Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023

16.11.2023 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer säkrar tillväxtplan genom leveransavtal och etablering i USA

Cinis Fertilizers cirkulära affärsmodell skapar värden för en bred grupp av intressenter och med ett växande globalt intresse öppnas nya marknader. I slutet av september tecknade bolaget leveransavtal med Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial, och avsiktsförklaring med K+S, en global aktör inom salter, för leverans av kaliumklorid samt försäljning av all produktion av kaliumsulfat. Därmed finns förutsättningarna för bolaget att etablera produktion av miljövänligt mineralgödsel för den nordamerikanska marknaden i en anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Etableringen i USA ligger inom ramen för Cinis Fertilizers tillväxtplan att vid slutet av 2030 nå en produktion om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat i sex anläggningar, varav tre nu är platsangivna.

Juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,0 MSEK (-3,0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-3,0)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,0 MSEK (-7,6)

Januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,1 MSEK (-15,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21,3 MSEK (-15,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,29 SEK (-0,27)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick till 30,6 MSEK (-29,0)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Extra bolagsstämma den 30 augusti 2023 beslutade om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamot
 • Fredrik Eide utsedd till kommersiell chef (Chief Commercial Officer)
 • Cinis Fertilizer tecknade långsiktigt avtal med K+S avseende köp och leverans av kaliumklorid
 • Cinis Fertilizer har tecknat avtal med Ascend Elements, Inc, och ett sam­arbetsavtal med K+S Minerals and Agriculture GmbH, vilket skapar förutsättningar för Cinis Fertilizer att etablera en produk­tionsanläggning i den amerikanska delstaten Kentucky

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Till följd av de omfattande investeringarna som nu genomförs i gröna industriprojekt i Nordamerika har Cinis Fertilizer beslutat att prioritera byggnationen av sin planerade anläggning i Kentucky före den i Skellefteå

VD har ordet

Byggnation i Örnsköldsvik enligt plan - produktions­start i början av 2024

Cinis Fertilizer tog flera viktiga strategiska beslut i tredje kvartalet 2023. Vi säkrade avtal med etablerade partners i Nordamerika och kom snabbt fram i förberedelserna för vår planerade produktions­anläggning i Hopkinsville, Kentucky, parallellt med fortsatt högt tempo i pågående byggnation i Örnsköldsvik.  

Cinis Fertilizers syfte är att möjliggöra hållbart jordbruk. Vi är en del av den cirkulära ekonomin och med hjälp av fossilfri energi ska vi produ­cera mineralgödsel med branschens lägsta koldioxidavtryck. Cinis Fertilizer har en viktig roll i den gröna omställningen och vår affärs­modell kommer att skapa lönsam tillväxt och bättre villkor för våra intressenter. Vi har en klimatvänlig lösning för restprodukter från tillverkning av bland annat batterimaterial som är nyckelprodukter i minskat fossilberoende. Vår fossilfria och effektiva process att tillverka mineralgödsel innebär minskade utsläpp av koldioxid och ökar avkast­ningen i livsmedelsproduktionen, speciellt i områden med torrt klimat.

Etablering i Kentucky, USA
I september fick vi ännu ett tydligt stöd för vår cirkulära affärsmodell genom ett tioårigt avtal med den ledande amerikanska batterimaterial­tillverkaren Ascend Elements i Kentucky för leverans av insatsvaran natriumsulfat. Detta avtal i kombination med att K+S tecknade en avsiktsförklaring (”LOI”) om köp av all vår produktion av kaliumsulfat innebär att vi nu inlett arbetet med vår produktions­anläggning i USA, som blir den andra, efter Örnsköldsvik.

Den snabba hanteringen av viktiga avtalsfrågor och nyckelaktörers stora intresse för vår etablering gör att vi ändrar tidplanen. Ascend Elements anläggning för tillverkning av batterimaterial byggs snabbt och vi har redan lyckats etablera ett starkt nätverk på plats. Marknaden för produktion av elbilsbatterier växer fort i Nordamerika till följd av de förmånliga statliga incitamentsprogram som införts i USA och Kanada. Det är gynnsamt för gröna investeringar och många batteritillverkare skiftar nu fokus från Europa till Nordamerika. Cinis Fertilizer önskar att ta del av denna tillväxt och därför väljer vi att fokusera på Hopkinsville som vår andra anläggning. Det innebär att vi avvaktar något med projekteringen av Skellefteåanläggningen, vilket gör att den nu kommer att bli nummer tre av våra planerade sex anläggningar. Investeringarna i Kentucky bedöms uppgå till ca en miljard SEK. Finansiering kommer att ske genom interna kassaflöden och lån och bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

På plats i Örnsköldsvik
Det är fortsatt högt tempo i bygget som pågår strax utanför Örnsköldsvik. Vi har lyft in all processutrustning, monterat väggar och lägger i dagarna klart det tak som gör att vi kan ha en tät byggnad före november månads utgång, allt enligt vår tidplan. Fokus nu är på installation av utrustning och att slutföra byggnation av det 6 000 kvm stora saltlagret.

Cinis Fertilizer har snart har en unik anläggning i drift. För att uppmärksamma detta och att arbetet hittills har genomförts på ett bra sätt anordnade vi en taklagsfest – eller resegille som vi säger i Skåne – den 5 oktober 2023. Tillsammans med flertalet av de samarbetsparter som varit på plats från start firade över hundra personer på plats i Köpmanholmen. Visst har det funnits avvikelser och oförutsedda händelser men med gemensamt mål har vi lyckats lösa dessa på bästa sätt. Stort tack till alla – jag ser fram emot att snart kunna fira nästa milstolpe på vår resa mot det gemensamma målet – att starta produktionen i början av 2024!

Stort intresse för nya arbetstillfällen
Vi gläds även åt att det finns ett stort intresse för att arbeta hos oss. Höstens rekryteringskampanj visar att det finns många personer med rätt kompetens som vill vara med när Cinis Fertilizer blir en del av den gröna omställningen. Intervjuerna till flera nyckelpositioner har börjat och jag vill i detta sammanhang hälsa Mikael Hörlin välkommen till Cinis Fertilizer. I början av december tillträder han sin nya tjänst som platschef i Örnsköldsvik. Han kommer närmast från en roll som process- & kvalitetschef på Nouryon Functional Chemicals AB. Mikael har även en lång erfarenhet från Akzo Nobel Functional Chemicals AB, i roller som produktions­chef och processingenjör.

Cinis Fertilizers kompetens och unika process för produktion av miljö­vänligt mineralgödsel bidrar till att minska jordbrukets koldioxid­avtryck och ökar avkastningen från odlade ytor. För tillverkare av batteri­material och batterier erbjuder vi cirkulära lösningar som bidrar till att hela produk­tionskedjan uppfyller höga krav på resurseffektivitet och miljövänlighet. Parallellt med fokus på produktions­start i Örnsköldsvik i början av nästa år pågår arbetet med att etablera Cinis Fertilizer på fler geografiska platser och att befästa bilden av Cinis Fertilizer som en kunnig partner för cirkulära och miljövänliga affärer.

Jakob Liedberg, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Liedberg, VD
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationschef
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Henrik Andersson, CFO
henrik@cinis-fertilizer.com
0705 70 87 53

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2023, klockan 08.00 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel (kaliumsulfat), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Cinis Fertilizers mineralgödsel är en unik och cirkulär produkt som möjliggör ett mer hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

 • Kvartal 3 2023.png